#9YRL00V

Viet Army 2

members Level Vietnam #9YRL00V

BXH của clans được tính từ những attack 3☆( hall 12 +1.5 điểm. hall 11 + 1 điểm) tổng kết điểm khi bắt đầu diễn ra War 7D, 15 top có điểm cao sẽ đại diện cho clans đánh war 7D

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins