#2VJG9V2Y

پرواز بر فراز

From Iran with 29 members

ورودی فقط تان 12 با هیرو +25 و +55 . وار اجباری و اولیت این کلن است. اتکر بودن ، داشتن مپ خوب و دونات متناسب شرط ماندن در این کلن است. هر دو اتک وار باید در 12 ساعت اول زد

Total Trophies

29,946
+1,612

Total BH Trophies

28,989
+984

Donations

49,393
+21,753

Total Wins

2,037
+764

Total Versus Wins

28,603
+189