#RUJ9VRJ

Kings Landing

members â—Ź Level â—Ź United States â—Ź #RUJ9VRJ

đź‘‘Welcome to Kings Landingđź‘‘Zero Dramađź‘‘Th12 Wars Onlyđź‘‘Family Clansđź‘‘Kings Circleđź‘‘Kings Rockđź‘‘Kings Rock2đź‘‘Kings Rock3đź‘‘Kings Throneđź‘‘Kings Diamondđź‘‘Kings Axeđź‘‘Lava Kingsđź‘‘Savage Kingsđź‘‘Line ID-Heaths37

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins