#YYPG2C8Q

King War VN Pro

From Vietnam with 50 members

Không ai có quyền tự đầu hàng khi trận đánh còn chưa kết thúc....

Total Trophies

43,601
+462

Total BH Trophies

40,671
+1,351

Donations

306,484
+65,089

Total Wins

4,508
+1,528

Total Versus Wins

90,450
+483