#2GYYUYCY

쫄지마우리도못해

members Level South Korea #2GYYUYCY

금지사항:쫄기금지/죄송금지/절망금지/자책금지/반말금지/성드립금지//권장사항:인사잘하기😬/밥잘먹기🤑/잠잘자기😞/자존감높이기🙄/행복하기😚 //

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins